Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze huurvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. huurder: de natuurlijke persoon die een camper huurt van de verhuurder;

b. bestuurder: de natuurlijke persoon die door huurder als bestuurder van de camper is opgegeven;

c. verhuurder: Pinguin Campers gevestigd aan de Vliertstraat 42 te Vught;

d. huurovereenkomst: de huurovereenkomst die tot stand komt tussen de huurder en de verhuurder waarbij de huurder een camper huurt van de verhuurder gedurende een afgesproken huurperiode tegen betaling van de huurprijs;

e. huurperiode: de volledige huurperiode zoals toegestaan op grond van de huurovereenkomst;

f. huurprijs: de overeengekomen totale prijs voor het gebruik van het gehuurde gedurende de huurperiode;

g. gehuurde: de camper die door de huurder wordt gehuurd van de verhuurder;

h. verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij waarbij de verhuurder zijn camper heeft verzekerd voor verhuur;

i. verzekeringsovereenkomst: de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij en de verhuurder;

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze huurvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze huurvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Boeken en het tot stand komen van de huurovereenkomst

3.1. Nadat Pinguin Campers de aanbetaling zoals vermeld in artikel 17.1 heeft ontvangen of nadat Pinguin Campers de gehele betaling heeft ontvangen indien het boekingsverzoek 8 weken of korter voor de aanvang van de huurperiode is ingediend, is het gehuurde geboekt en de huurovereenkomst tot stand gekomen.

3.2. Indien betaling niet overeenkomstig artikel 17.1 geschiedt, dan heeft de verhuurder het recht het boekingsverzoek alsnog af te wijzen of, indien de tweede betaling niet tijdig geschiedt, de huurovereenkomst te ontbinden en het gehuurde aan een ander te verhuren. In een dergelijk geval worden de annuleringskosten overeenkomstig artikel 8.5 aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Verplichtingen van de verhuurder

4.1. De verhuurder verklaart bevoegd te zijn het gehuurde te verhuren en ter beschikking te stellen en de rechtsmatige eigenaar te zijn van het gehuurde.

4.2. De verhuurder garandeert dat het gehuurde in goede staat verkeert en geschikt is voor het doel waarvoor het gehuurde aan de huurder ter beschikking wordt gesteld.

4.3. De verhuurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gehuurde bij aanvang van de huurperiode: geen gebreken bevat; voldoet aan alle door de overheid gestelde eisen; voorzien is van een Nederlands kenteken en APK gekeurd te zijn.

4.4. De verhuurder is verplicht de huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de huurder volledig en correct na te komen.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de huurder

5.1. De huurder is verplicht de huurovereenkomst volledig en correct na te komen.

5.2. De huurder zal het gehuurde op de afgesproken einddatum van de huurperiode en tijdstip terugbrengen bij de verhuurder. Als dit niet gebeurt, dan zal een tarief van 200% van de daghuurprijs voor iedere dag dat het gehuurde te laat is teruggebracht aan de huurder in rekening worden gebracht. Dit geldt niet indien de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan het gehuurde en de huurder dit onverwijld na het voorval direct heeft gemeld bij verhuurder.

5.3. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze huurvoorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de huurvoorwaarden in acht neemt.

5.4. In het geval de huurovereenkomst niet wordt nagekomen door de bestuurder, is de huurder aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade en een onkostenvergoeding aan de verhuurder van € 250.

5.5. De huurder is verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke reis- en annuleringsverzekering.

 

Artikel 6. Waarborgsom

6.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt voor de huur van de camper € 1.000,- Dit bedrag dient uiterlijk één week voor aanvang van de huurperiode apart door de huurder overgemaakt te worden op de bankrekening van Pinguin Campers. Rekeningnummer NL98INGB0003682413 onder vermelding van borg en achternaam huurder.

6.2. De verhuurder streeft ernaar om binnen 14 werkdagen na afloop van de huurperiode de eindafrekening op te maken en de waarborgsom aan de huurder terug te betalen, minus eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten.

 

Artikel 7. Inventaris

7.1. Het gehuurde wordt verhuurd inclusief de daarbij behorende inventaris, zoals omschreven in een te dateren en door de verhuurder en de huurder te ondertekenen inventarislijst, die zowel bij het ter beschikking stellen van het gehuurde als bij het terugbrengen van het gehuurde zal worden gecontroleerd.

 

Artikel 8. Annuleren van de huurovereenkomst

8.1. Indien een partij niet aan de verplichtingen van deze overeenkomst voldoet wordt de overeenkomst per direct ontbonden zonder tussenkomst van een rechter en zonder termijn.

8.2. De verhuurder kan de huurovereenkomst annuleren als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan dat het gehuurde door schade van een vorige huurder niet geleverd kan worden. In het geval dat er sprake is van overmacht kan de verhuurder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In dit geval zal het gehele boekingsbedrag terug worden overgemaakt naar de huurder.

8.3. De aansprakelijkheid van de verhuurder uit hoofde van artikel 8.2 is beperkt tot een bedrag gelijk aan het lagere van: i) het bedrag dat uitgekeerd wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder of ii) de overeengekomen huursom.

8.4. De verhuurder mag aanvullende annuleringsvoorwaarden opnemen. Deze zijn gespecificeerd in de boekingsovereenkomst.

8.5. Als de huurder de huur wil annuleren dan dient dit per email te gebeuren. De annuleringskosten zijn op basis van een percentage van de huursom.

Bij een datum van annulering meer dan 8 weken voor vertrek 25%.

Bij een datum van annulering minder dan 8 weken voor vertrek tot 4 weken voor vertrek 50%.

Bij een datum van annulering minder dan 4 weken voor vertrek tot 2 weken voor vertrek 75%.

Bij een datum van annulering minder dan 2 weken voor vertrek 100%.

 

Artikel 9. Verlenging van de huurperiode

9.1. De oorspronkelijke huurperiode kan door de huurder worden verlengd door met de verhuurder een verlengingsperiode af te spreken.

9.2. Als de huurder het gehuurde niet teruggeeft op de einddatum van de huurperiode, zal de huurder aansprakelijk zijn voor de kosten zoals omschreven in artikel 5.2.

 

Artikel 10. Ter beschikking stellen en terugbrengen van het gehuurde

10.1. De terbeschikkingstelling van het gehuurde en het terugbrengen van het gehuurde vindt plaats op de locatie van verhuurder, tenzij anders overeengekomen.

10.2. Het gehuurde wordt ter beschikking gesteld aan de huurder met een volle gasfles en inclusief toebehoren. Tevens is het gehuurde op de aanvangsdatum van de huurperiode volledig van binnen en van buiten schoongemaakt. De binnenzijde en buitenzijde van het gehuurde dient minimaal in dezelfde staat ook weer ingeleverd te worden, is dit echter niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht tot maximaal € 250,- aan schoonmaakkosten aan de huurder in rekening te brengen.

10.3. Bij het ter beschikking stellen van het gehuurde door de verhuurder aan de huurder wordt nagegaan of het gehuurde schades en/of deuken en/of krassen heeft. Dit wordt genoteerd en er worden foto’s van gemaakt.

10.4. De huurder dient het gehuurde in dezelfde staat terug te brengen zoals het in ontvangst heeft genomen aan het begin van de huurperiode en volledig van binnen en buiten schoongemaakt. Alleen in overleg kan het gehuurde eerder worden teruggebracht.

10.5. Bij het terugbrengen van het gehuurde door de huurder aan de verhuurder wordt nagegaan of het gehuurde schades en/of deuken en/of krassen heeft. Indien het gehuurde op het moment van het terugbrengen schades en/of deuken en/of krassen heeft, dan worden daarvan foto’s gemaakt. Ook indien er inventaris ontbreken en / of beschadigd zijn moet daar melding van worden gemaakt. In het voorgaande geval, worden eventuele vervangingskosten aan de huurder in rekening gebracht.

10.6. De huurder dient de camper volledig afgetankt na de huurperiode aan de verhuurder ter beschikking te stellen. Indien de huurder hieraan niet voldoet, dan wordt naast brandstofkosten € 20,- aan de huurder in rekening gebracht. Deze brandstofkosten worden via de waarborgsom geïnd.

10.7. Gebruik bij het schoonmaken géén wasstraat, wordt er toch gebruik van gemaakt, dan heeft de verhuurder het recht om € 250,- aan boete in rekening te brengen plus de kosten die gemoeid zijn met de schade ontstaan door het gebruik van de wasstraat. Gebruik tijdens de verhuur geen schuurmiddelen en/of schuursponsjes, wordt er toch gebruik van gemaakt, dan heeft de verhuurder het recht om wederom € 250,- aan boete in rekening te brengen plus de kosten die gemoeid zijn met de schade ontstaan door gebruik van schuurmiddelen en/of schuursponsjes.

10.8. Indien de huurder de door hem veroorzaakte schades doelbewust verzwijgt, zullen de kosten van de expertise, schadeafhandeling en extra administratieve handelingen (opname in FISH systeem en aangifte bij politie voor fraude) worden verhaald op de huurder.

 

Artikel 11. Gedragsregels voor het gebruik van het gehuurde

11.1. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om het gehuurde veilig te kunnen besturen.

11.2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in het gehuurde vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met het gehuurde te vervoeren.

11.3. De bestuurder dient minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt en minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. Enkel de bestuurders die door de huurder bij de boekingsprocedure als bestuurders zijn opgegeven zijn gerechtigd de camper te besturen. Indien de bestuurder een buitenlandse bestuurder is, dan dient deze bestuurder te beschikken over een geldig internationaal rijbewijs.

11.4. Het gehuurde mag enkel worden gebruikt voor het maximaal aantal personen dat bij het gehuurde op de boekingsprocedure is vermeld.

11.5. De volgende bepalingen gelden voortdurend: a. de huurder mag het gehuurde niet weder verhuren; en b. de huurder dient het gehuurde op de gestelde datum ter beschikking te stellen aan de verhuurder.

11.6. De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en / of eventuele kosten in het verband van het gebruik van tolwegen.

11.7. De bestuurder dient bij het gebruik van het gehuurde alle instructies die door de verhuurder zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met het gehuurde te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

11.8. Het gehuurde dient gebruikt te worden in overeenstemming met de lokale (bestaande) wetten, bepalingen en verordeningen.

11.9. Het gehuurde dient enkel door de huurder te worden gebruikt waarvoor het gehuurde bestemd is, namelijk voor kampeerdoeleinden. Het is enkel toegestaan met het gehuurde te staan op erkende campings en/of erkende camper standplaatsen. Indien er schade ontstaat en het gehuurde bevindt zich niet op een toegestane locatie, zijn eventuele kosten die niet door de verzekeraar vergoed worden geheel voor de huurder.

11.10. De handleiding en instructies van de verhuurder dienen te worden gevolgd. Deze zijn zo volledig mogelijk. Als gebruik van een item (voorbeeld de luifel, fietsendrager) niet duidelijk is voor de huurder dient dit niet te worden gebruikt en moet contact op worden genomen met de verhuurder voor verdere instructies. Kosten door schade voortvloeiend uit onoordeelkundig gebruik van items worden bij de huurder in rekening gebracht. In het geval van schade kunnen geen rechten worden ontleent aan de handleiding en instructies.

11.11. De huurder is verplicht indien het gehuurde een technische storing heeft, de verhuurder daarvan direct telefonisch op de hoogte te stellen.

11.12. De huurder mag niet over onverharde wegen rijden, aangezien dit zowel mechanisch als motorisch een te zware belasting van de camper is. Verhuurder heeft in dit kader een tracker met rittenregistratiesyssteem ingebouwd.

11.13 Bij het tanken van de verkeerde brandstof, dus anders dan diesel, zijn de volledige herstelkosten voor rekening van de huurder. Dit geld ook bij brandstof in de schoonwatertank. Bijvullen van vloeistoffen onder de motorkap mag alleen gebeuren door de verhuurder.

11.14. Huisdieren zijn niet toegestaan. Roken is niet toegestaan.

 

Artikel 12. Welke landen mogen worden bezocht

12.1. Alleen de landen welke op het overdrachtsformulier staan beschreven mogen met het gehuurde worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekeraar aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart.

 

Artikel 13. Schade en verzekering

13.1. Tijdens de huurperiode kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan aan het gehuurde. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek aan het gehuurde is uitgesloten.

13.2. Indien er schade aan het gehuurde is ontstaan en/of het gehuurde betrokken is geweest bij een ongeluk, dan dient de huurder direct contact op te nemen met Pinguin Campers en de instructies van Pinguin Campers op te volgen. Direct na een ongeluk, voordat de voertuigen, die bij de aanrijding betrokken zijn, zijn verplaatst, of indien er sprake is van een eenzijdig ongeluk voordat het gehuurde is verplaatst, dient de huurder foto’s te maken van de schade en van de locatie van het ongeluk.

13.3. De verhuurder is verplicht om gedurende de huurperiode het gehuurde afdoende verzekerd te hebben. Op het overdrachtsformulier staat aangegeven hoe het gehuurde verzekerd is en welke pechhulp is inbegrepen. Een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de documenten van het gehuurde aanwezig.

13.4. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld door de bestuurder en door alle betrokkenen te worden ondertekend.

13.5. Voor rekening van de huurder blijft te allen tijde alle schade die volgens de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar niet voor vergoeding in aanmerking komt. Met uitzondering van motorische schade, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid van de bestuurder.

13.6. Normale gebruikskosten zijn voor rekening van de huurder. Alle door de verhuurder ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder.

13.7. Het is de huurder niet toegestaan om een reparatie te laten uitvoeren zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de verhuurder. Wanneer de huurder zich hier niet aan houdt zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.

 

Artikel 14. Eigendom

14.1. Het gehuurde blijft altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te belasten of te verkopen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van het gehuurde, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

15.2. Indien de verhuurder aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de huurprijs die door de huurder voor het huren van het gehuurde betaald is.

 

Artikel 17. Betaling

17.1. De huurder dient 50% van de totaal overeengekomen prijs tot een maximum van € 1000 nadat Pinguin Campers aan de huurder via de e-mail heeft kenbaar gemaakt dat de verhuurder akkoord is met het boekingsverzoek aan Pinguin Campers te betalen. De restantbetaling dient 8 weken voor de aanvangsdatum van de huurperiode betaald te worden. Indien het boekingsverzoek wordt ingediend 8 weken of korter voor de aanvangsdatum van de huurperiode, dan dient het gehele verschuldigde bedrag in één keer betaald te worden. Indien de restantbetaling niet is voldaan voor 8 weken voor de aanvangsdatum, is de huurder gerechtigd om de boeking te annuleren.

17.2. In de huurprijs zit inbegrepen: a. de verhuurkosten; b. de inventaris; c. de verzekeringskosten, inclusief pechhulp PLUS.

17.3. In de huurprijs zit niet inbegrepen: a. verplicht € 50 administratiekosten (incl. volle gasfles); b. optionele zaken als de huurfietsen € 40 per week, laken met handdoekenpakket € 60 per boeking, extra kilometers € 0,29 per km, eindschoonmaak binnen afkopen vanaf € 60 en eindschoonmaak afkopen buiten vanaf € 60.

17.4. Betaling kan door het bedrag over te maken op de bankrekening van Pinguin Campers. Rekeningnummer NL98INGB0003682413 onder vermelding van het factuurnummer. De waarborgsom bedraagt €1000 en dient uiterlijk één week voor aanvang van de huurperiode apart door de huurder te worden overgemaakt onder vermelding van borg en achternaam huurder.

17.5. Eventuele extra kosten die de huurder gemaakt heeft zoals, maar niet beperkt tot: a. een verlies of schade ten gevolge van het niet nakomen of in gebreke zijn door de huurder van deze huurvoorwaarden en/of de huurovereenkomst; b. andere schades en/of kosten veroorzaakt door de huurder ten gevolge van het te laat inleveren van het gehuurde; c. het eigen risico van de verzekeringsovereenkomst; d. boetes die de huurder gedurende de huurperiode met het gehuurde gemaakt heeft.

17.6. Verhuurder kan de waarborgsom aanwenden om de in artikelen 5, 10 en 17.5 omschreven kosten van de huurder te innen.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op deze huurvoorwaarden en huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen die ontstaan als gevolg van de huurovereenkomst of deze huurvoorwaarden worden door een bevoegde rechter behandeld.